+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Parlament Europejski wzywa Komisję do negocjacji ram ochrony danych osobowych UE-USA

Parlament Europejski wzywa Komisję do negocjacji ram ochrony danych osobowych UE-USA

środa, 17 Maj, 2023

Parlament Europejski w dniu 11 maja 2023 r. przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do odrzucenia ram ochrony danych osobowych UE-USA. Rezolucja została przyjęta 306 głosami za, 27 przeciw i 231 wstrzymującymi się. W rezolucji wezwano Komisję Europejską do kontynuowania negocjacji z jej amerykańskimi odpowiednikami w celu stworzenia mechanizmu, który zapewniłby równoważność i odpowiednią ochronę unijnego prawa ochrony danych.

Ramy zostały zaproponowane przez Komisję w lipcu 2022 roku jako substytut Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA, która została unieważniona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w lipcu 2020 roku. Ramy mają zapewnić, że przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych będzie nadal dozwolone, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony prawa do prywatności obywateli europejskich.

 

 

Jakie są najważniejsze wnioski z tej rezolucji?

  • Parlament domaga się, aby obywatele UE mieli takie same prawa i przywileje jak obywatele USA w zakresie nadzoru i sądowych mechanizmów odwoławczych.
  • Sąd Kontroli Ochrony Danych (Data Protection Review Court, DPRC), który jest proponowany jako nowy mechanizm odwoławczy, wzbudził obawy. Parlament wzywa Komisję do zajęcia się tymi kwestiami podczas negocjacji z USA. Na przykład decyzje DPRC byłyby niejawne i niedostępne dla skarżącego, a niektórym aspektom DPRC brakuje niezależności.
  • Parlament stwierdza, że ramy ochrony danych osobowych UE-USA nie zapewniają wymaganej istotnej równoważności. Wzywa Komisję do kontynuowania negocjacji z USA w sprawie Ram i do nieprzyjmowania decyzji o adekwatności do czasu pełnego wdrożenia wszystkich zaleceń zawartych w rezolucji i opinii EDPB.
  • Ponadto Parlament wzywa Komisję do zapewnienia, aby proponowane ramy oferowały solidną, wystarczającą i zorientowaną na przyszłość podstawę prawną dla przekazywania danych między UE a USA, działając w interesie przedsiębiorstw i obywateli UE.
  • Podkreśla, że jeśli decyzja o adekwatności zostanie przyjęta, a następnie unieważniona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będzie to oznaczało brak ochrony praw obywateli UE, a Komisja będzie za to odpowiedzialna.

 

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2023-0234_EN.html

 
1
2
3
4
1
2
3
4