+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Dyrektywa UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy: Znaczący przełom dla rezydentów szwajcarskich pracujących w UE

Dyrektywa UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy: Znaczący przełom dla rezydentów szwajcarskich pracujących w UE

środa, 7 Wrzesień, 2022

Dzięki dyrektywie UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa UE) pracownicy mają prawo do bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy.

 

Pracownicy będą również uprawnieni do terminowego otrzymywania bardziej szczegółowych informacji na temat krytycznych elementów ich pracy. Stanowi to ważny krok w kierunku budowania silnej Europy socjalnej i pomaga urzeczywistnić Europejski Filar Praw Socjalnych dla obywateli UE i pracowników z krajów EOG, takich jak Szwajcaria.

 

Dyrektywa UE nałoży również na firmy obowiązek oferowania pracownikom bezpłatnych wymaganych szkoleń. Postanowienia tej dyrektywy dotyczą takich kwestii jak prawo do otrzymania konkretnych warunków na piśmie w ciągu tygodnia od zatrudnienia, ograniczenie długości okresów próbnych, ograniczenia stosowania klauzul wyłączności oraz swoboda odmowy pracy poza ustalonymi wcześniej godzinami lub dniami referencyjnymi bez narażania się na reperkusje.

 

Pracodawcy ponoszą koszty szkolenia i uznają ten okres za czas pracy

Inaczej niż w przeszłości, gdy przedsiębiorstwa wstrzymywały płatności za szkolenia pracowników, dyrektywa stanowiinaczej. Jeżeli pracodawca jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia, musi ono być przeprowadzone bezpłatnie, a czas poświęcony na naukę musi być opłacony. 

 

Ponadto rozporządzenie wymaga, aby firmy umożliwiały pracownikom ukończenie szkolenia w godzinach pracy, co musi być zaliczone do czasu pracy.

 

Nie ma już możliwości całkowitego zakazu wykonywania czynności dodatkowych

Wcześniej umowy o pracę zabraniały wykonywania czynności dodatkowych. Jednak nowa dyrektywa UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy pozwala teraz pracownikom na wykonywanie płatnych czynności poza obszarem zatrudnienia, oraz poza godzinami pracy. Takie działania nie są zabronione, chyba że pracodawca ma konkretny powód.

 

Dyrektywa określa kilka sytuacji, które można zaliczyć do obiektywnych powodów. Należy do nich ochrona tajemnicy handlowej, integralność sektora publicznego oraz unikanie konfliktu interesów. Dyrektywa ma zastosowanie nie tylko do przedsiębiorstw z UE, ale również do obywateli Szwajcarii pracujących i prowadzących działalność gospodarczą w UE.

 

Pracownicy mogą poprosić o bardziej przewidywalny harmonogram pracy

Po 26 tygodniach zatrudnienia pracownicy mogą poprosić o bardziej stabilny program i korzystne warunki pracy. Jednak pracodawca nie ma obowiązku przychylić się do takiej prośby. Z drugiej strony, pracodawcy powinni odpowiedzieć swoim pracownikom na piśmie w ciągu miesiąca od otrzymania prośby o przewidywalny harmonogram pracy.

 

Brak odpowiedzi na ten wniosek w określonym terminie będzie uznany za uprawniony. W związku z tym schemat pracy zostanie zmieniony, aby uwzględnić wniosek. Dyrektywa stanowi, że pracownicy mogą złożyć wniosek o przewidywalny harmonogram pracy raz w roku i nie powinno to pociągać za sobą żadnych kar.

 

Ponadto pracownicy muszą być poinformowani co najmniej cztery dni wcześniej o dniach i godzinach, w których będą pracować. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia, nawet jeżeli pracodawca odwoła go w ciągu tych czterech dni.

 

Kary za złamanie zasad

Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia praktycznych, rozsądnych i odstraszających sankcji za wszelkie naruszenia przepisów. Dotyczy to również zwolnienia pracowników lub innego niekorzystnego traktowania za korzystanie z ich praw. Rezydenci Szwajcarii prowadzący działalność gospodarczą w UE powinni przestrzegać przepisów, aby uniknąć kar ze strony poszczególnych krajów członkowskich.

 

Dyrektywa UE nakazuje państwom członkowskim wprowadzenie do swoich ram prawnych założeń pro pracowniczych. Ponadto, pracownicy powinni mieć prawo do pisemnego uzasadnienia wypowiedzenia lub podobnych działań. Powinni mieć możliwość złożenia skargi do właściwego organu po poinformowaniu pracodawcy o wszelkich uchybieniach.

 

Źródło:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10338&furtherNews=yes

1
2
3
4
1
2
3
4