+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Proponowane nowe rozporządzenie UE, które zapewnia dodatkowe zasady proceduralne dotyczące egzekwowania RODO

Proponowane nowe rozporządzenie UE, które zapewnia dodatkowe zasady proceduralne dotyczące egzekwowania RODO

wtorek, 25 Lipiec, 2023

W dniu 4 lipca 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie, które przewiduje nowe zasady proceduralne dotyczące egzekwowania RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, znane jako RODO, weszło w życie 25 maja 2018 roku. Proponowane przez Komisję przepisy nie mają na celu zmiany praw lub obowiązków administratorów danych osobowych lub podmiotów przetwarzających dane. Jego celem jest wyjaśnienie współpracy między organami ochrony danych. RODO w swoim brzmieniu mówi o "współpracy" między organami ochrony danych, ale brakuje mu precyzji, więc proponowane rozporządzenie ma na celu zaradzenie temu zjawisku.

 

Głównym celem wniosku jest wzmocnienie:

 

Prawa do bycia wysłuchanym – Rozporządzenie ma na celu zapewnienie stronom prawa do bycia wysłuchanym "na kluczowych etapach postępowania" oraz dostępu do akt sprawy, zapewniając tym samym ochronę prawa do dobrej administracji na mocy art. 42 Karty ONZ. Jeżeli organ nadzorczy uzna, że zmieniony projekt decyzji z art. 60 RODO zawiera elementy, co do których strony postępowania powinny mieć możliwość wypowiedzenia się, organ nadzorczy zapewni stronom objętym postępowaniem możliwość wypowiedzenia się na temat nowych elementów przed przedłożeniem zmienionego projektu decyzji.

 

Współpracy z organami ochrony danych – Ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie współpracy organów na podstawie art. 60 RODO, a tym samym zwiększenie możliwości instrumentów organów ochrony danych w celu osiągnięcia konsensusu, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia nieporozumień i umożliwienia Radzie podjęcia wiążącej decyzji w trybie pilnym. Nowe rozporządzenie kładzie nacisk na otwarty dialog między organami nadzorczymi i umożliwia zainteresowanym organom nadzorczym znaczący wpływ na przebieg dochodzenia poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami i poglądami z wiodącym organem nadzorczym.

 

Procedur składania skarg – Proponowane rozporządzenie ma wprowadzić standardowy formularz dla wszystkich skarg związanych z transgranicznym przetwarzaniem danych, określając, w jaki sposób skarżący mogą uczestniczyć i mieć prawo do wyrażania swoich poglądów.

 

Sprzeciwów i rozstrzygania sporów – Proponowane nowe rozporządzenie zawiera wymogi dotyczące sprzeciwów zgłaszanych przez organy ochrony danych, a także określa procedury i terminy rozstrzygania sporów.  

 

Dopiero okaże się, czy cel "terminowego zakończenia dochodzeń" i "szybkich środków zaradczych dla osób fizycznych" można osiągnąć za pomocą tego nowego rozporządzenia. Jak widać w przypadku ostatniej sprawy Meta prowadzonej przez irlandzką Komisję Ochrony Danych, przepisy proceduralne znacznie spowolniły sprawę, ponieważ inne zainteresowane organy nadzorcze muszą czekać na swoją opinię na temat wstępnej propozycji decyzji.

 

Źródła:

 

1.  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3609

 

2. https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/Data-Protection-Commission-announces-conclusion-of-inquiry-into-Meta-Ireland

1
2
3
4
1
2
3
4