+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Podstawowe zasady importu towarów do Szwajcarii z Polski – kraju członkowskiego Unii Europejskiej

Podstawowe zasady importu towarów do Szwajcarii z Polski – kraju członkowskiego Unii Europejskiej

czwartek, 29 Sierpień, 2019

 

Bogumila Olavarria-Bujak
Agnieszka Boksz Bor
Katharina Lasota Heller

Każdego dnia ponad 20 000 ciężarówek z różnego rodzaju towarami przekracza granicę Szwajcarii. Umowy międzynarodowe zawarte między Szwajcarią a UE ułatwiają związany z tym proces celno-administracyjny po obu stronach granicy. W poniższym artykule opisano podstawowe zasady importu towarów do Szwajcarii. Począwszy od podstawy prawnej, wymagań technicznych i jakościowych, które musi spełniać towar, aby mógł zostać przywieziony do Szwajcarii w ramach procedury celnej, aż do sposobu opłaty należności celnych czy podatkowych. Jest to pierwsza publikacja w tym zakresie, a kolejne np. dotyczące uszlachetnionych bądź przetworzonych w Polsce produktów pochodzenia nieunijnego będą się pojawiać cyklicznie. Prosimy zatem zaglądać na nasze strony.

1. Zasady ogólne

Zasadniczo produkty z Unii Europejskiej, EOG lub EFTA mogą być importowane do Szwajcarii na mniej rygorystycznych zasadach niż z tzw. „reszty świata”, w szczególności można tu stosować znaną w Unii Europejskiej zasadę Cassis de Dijon, zgodnie z którą produkty zgodne z przepisami technicznymi Unii Europejskiej (UE) albo, w przypadku niekompletności lub braku harmonizacji w UE, z przepisami państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i legalnie znajdujące się na rynku w tym państwie członkowskim - mogą co do zasady również być importowane do Szwajcarii bez większych ograniczeń.

Podobnie jak w samej Unii Europejskiej wyjątki od powyższej zasady są możliwe tylko w celu ochrony nadrzędnych interesów publicznych. Są one także wymienione w art. 2 lit. b) i art. 19 rozporządzenia w sprawie wprowadzania zagranicznych produktów do obrotu w Szwajcarii dostępnego pod następującym linkiem https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20093055/index.html Można je również znaleźć na tzw. Negatywnej Liście sporządzonej przez Szwajcarskie Ministerstwa Gospodarki SECO. Zobacz także: Erleichtertes Inverkehrbringen nach internationalen Abkommen oder dem «Cassis de Dijon-Prinzip»  .
Wprowadzenie do obrotu w Szwajcarii produktu, który nie jest objęty umową międzynarodową a także nie podlega „zasadzie Cassis de Dijon” wymaga sprawdzenia, czy produkt spełnienia szwajcarskie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, te są zawarte pod następującym linkiem: Portal der Schweizer Produktevorschriften.
Nieco bardziej szczegółowym zasadom podlega wprowadzanie do obrotu środków spożywczych, gdzie zasadniczo wymagane jest zezwolenie Federalnego Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (BLV). Pozwolenie jest wydawane w postaci decyzji generalnej i obowiązuje wszystkie produkty podobnego rodzaju. Aby je uzyskać należy przedstawić dowód, że żywność spełnia szwajcarskie normy bezpieczeństwa żywności i wykazać, że żywność jest legalnie wprowadzona do obrotu w państwie członkowskim UE lub EOG, a żaden nadrzędny interes publiczny (w tym ochrona życia i zdrowia ludzi, zwierząt bądź roślin) nie jest zagrożona przez dany produkt spożywszy. Jeśli produkt spełnia powyższe warunki, może on być oferowany na rynku szwajcarskim, nawet jeśli nie spełnia pewnych szwajcarskich kryteriów.
Więcej szczegółowych informacji w tym zakresie można znaleźć na tak zwanej platformie informacyjnej pod poniższym linkiem:
(https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtscha...)

2. Kiedy płaci się VAT a kiedy cło?

Zasadniczo import towarów przemysłowych z Polski do Szwajcarii nie podlega cłu, chyba że chodzi min. o produkty mięsne, mleczne, tytoniowe czy alkoholowe, natomiast podlega szwajcarskiemu podatkowi VAT.
Warunkiem skorzystania z obrotu bezcłowego jest przedstawienie tzw. dowodu pochodzenia z EU (zwanego także świadectwem preferencyjnego pochodzenia). Świadectwo pochodzenia oznacza, że towary zostały wyprodukowane lub przetworzone w wystarczającym stopniu w Polsce lub w jednym z krajów UE i w zależności od rodzaju produktu musi być spełniony jeden z następujących warunków:

1.1 Co najmniej 50 procent wartości towarów (cena eksportowa) pochodzi z polskiej lub unijnej wartości dodanej
1.2 Obróbka lub przetworzenie towarów w Polsce (UE) nastąpiła w tzw. wystarczającym stopniu
1.3 Materiały, z których wyprodukowano produkty pochodzą z UE lub EFTA i same w sobie posiadają świadectwo pochodzenia.

W odniesieniu do podatku VAT, do przepływu towarów między krajami UE a Szwajcarią, ma zastosowanie zasada kraju przeznaczenia. Import z Polski lub z UE podlega szwajcarskiemu podatkowi VAT. O zwrot podatku VAT już zapłaconego w Polsce lub w innym kraju UE można się ubiegać w kraju wywozu.

VAT w Szwajcarii wynosi 7,7% podstawy wymiaru podatku. W przypadku niektórych towarów, takich jak żywność, książki, czasopisma i inne obowiązuje obniżona stawka w wysokości 2,5%. Więcej informacji znajduje się w art. 25 ustawy o VAT, dostępnym pod następującym linkiem: MWST-Gesetz Art. 25.
Na stronie www.tares.ch można znaleźć numer taryfy, aktualne taryfy celne i odniesienia do innych opłat (VAT, podatki, podatek od tytoniu, podatek od piwa, podatek od olejów mineralnych itp.), a także informację na temat zakazów, ograniczeń lub wymogów dotyczących zezwoleń.
Podstawą wymiaru podatku lub cła jest zazwyczaj kwota zapłacona za towar, stwierdzona na podstawie faktury lub umowy sprzedaży. Wyjątkowo, kiedy nie można przedstawić rachunku zakupu lub pozostawia on wątpliwości co wskazanej kwoty, przyjmuje się szacunkową wartość rynkową.
Do podstawy wymiaru wlicza się również wszystkie koszty, które zostały poniesione przez importera aż do miejsca przeznaczenia w Szwajcarii (np. koszty opakowania, frachtu, ubezpieczenia i odprawy celnej). Natomiast nie wlicza się podatku VAT zapłaconego za granicą.

3. Odprawa celna

VAT bądź cło płaci się zasadniczo we frankach szwajcarskich i zasadniczo na przejściu granicznym. W deklaracji celnej cenę lub wartość towaru przelicza na franki szwajcarskie. Decydującym czynnikiem jest kurs walutowy podany w ostatnim dniu handlowym przez powstaniem zobowiązania celnego (zwykle kurs z dnia poprzedniego). Zobacz także: Devisenkurse - Berechnung des Warenwertes bei der Einfuhr.
W przypadku tzw. zgłoszonych importerów Federalna Administracja Celna umożliwia tzw. scentralizowaną procedurę rozliczeniową. Aby moc ja stosować należy złożyć odpowiedni wniosek oraz zabezpieczenie finansowe. Szczegóły takiej procedury można znaleźć pod linkiem: Zentralisiertes Abrechnungsverfahren ZAZ

W przypadku towarów, które są przeznaczone wyłącznie do odprawy czasowej, takich jak używane narzędzia, próbki i wzory, nie ma obowiązku zapłaty zarówno cła jak i VATu. Należy jednak formalnie zadeklarować wwożone towary jako do czasowego użytku. Towary takie muszą zostać ponownie wywiezione w określonym terminie, zadeklarowanym w zgłoszeniu. Prosimy także spojrzeć pod następujący link: https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/befreiungen--ver...
Towary przeznaczone do ostatecznego importu do Szwajcarii muszą zostać zadeklarowane do odprawy celnej w szwajcarskim urzędzie celnym. W tym celu należy złożyć poprawnie wypełnione zgłoszenie celne przywozowe i odpowiednie dokumenty towarzyszące, np. świadectwo pochodzenia. Osobą zobowiązaną do dokonania odprawy celnej jest co do zasady ta, która przewozi towary przez granicę. Wielu profesjonalnych eksporterów korzysta jednak w tym zakresie z pomocy wyspecjalizowanych firm logistycznych. Należy pamiętać, że odprawa towarów jest możliwa tylko w niektórych urzędach celnych i tylko w godzinach ich urzędowania (patrz odpowiednio: godziny otwarcia i adresy szwajcarskich urzędów celnych - "Öffnungszeiten und Adressen der Schweizer Zollstellen").
Do deklaracji celnej należy także dołączyć wszelkie dodatkowe dokumenty, takie jak min. faktury, wszelkie dowody pochodzenia towaru, zezwolenia/certyfikaty, a także oficjalne potwierdzenia lub certyfikaty analizy. W zależności od sytuacji, pomocne są również inne dokumenty przewozowe, takie jak dokumenty dostawy, listy załadunkowe, potwierdzenia wagi towaru lub instrukcje importowe.

***

Poniżej podajemy Państwu linki do przydatnych serwisów, które ułatwią Państwu przebrniecie przez zawiłości procedury celno-administracyjnej w Szwajcarii. Ponadto prosimy pamiętać, że powyższych ogólnych informacji nie należy traktować jako porady prawnej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: info@lexcellence.swiss

Zollkundenverwaltung - UID – pod tym linkiem można pozyskać informacje i dokonać elektronicznej rejestracji jako profesjonalnego importera.

e-dec Import oraz e-dec Export
Poprzez aplikacje „e-dec” można przesyłać zgłoszenia celne importowe i eksportowe.

e-dec web Import oraz e-dec web Export
W serwisie „e-dec” zgłoszenia celne importowe i eksportowe można rejestrować bezpośrednio online.

e-dec easy
Za pomocą „e-dec easy” można rejestrować małe, bezcłowe, ale podlegające opodatkowaniu VAT przesyłki z obniżoną kwota odprawy.

E-Begleitdokument
Dzięki tej aplikacji, dokumenty towarzyszące deklaracji celnej „e-dec” mogą być dostarczane elektronicznie.

NCTS (Ausfuhr und Durchfuhr)
System NCTS jest wykorzystywany głównie do tranzytu towarów w ruchu drogowym i jest obowiązkowy w tranzycie międzynarodowym.

RailControl - summarische Zollanmeldung im Eisenbahn-Güterverkehr
W systemie RailControl rejestrowany jest transgraniczny ruch towarów w międzynarodowym ruchu towarowym.

1
2
3
4
1
2
3
4