+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Komisja Europejska Przedstawia Komunikat w Sprawie Egzekwowania Prawa UE

Komisja Europejska Przedstawia Komunikat w Sprawie Egzekwowania Prawa UE

piątek, 4 Listopad, 2022

Komisja Europejska przekazała 13 października 2022 r. komunikat w sprawie egzekwowania prawa UE. Nakreślono w nim poszczególne zadania, aby zagwarantować, że prawo UE jest przestrzegane, a przedsiębiorstwa i osoby w całej UE mogą korzystać z tych samych praw. Ludzie mogą teraz swobodnie przemieszczać się i pracować w całej UE lub uzyskać zwrot kosztów za opiekę medyczną otrzymaną poza UE – wszystko to dzięki właściwemu stosowaniu prawa UE. Prawo UE faktycznie wpływa na to, jak Europejczycy żyją na co dzień.

Aby wspierać państwa członkowskie i pomagać w zapobieganiu potencjalnym naruszeniom prawa UE, Komisja stworzyła szereg programów, obejmujących praktyczne porady, finansowanie i monitoring. Poza tym Komisja nie wstrzymuje się z podjęciem kroków prawnych poprzez wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów.

 

Co obejmuje komunikat w sprawie egzekwowania prawa UE?

Jako opiekun i sprawująca pieczę nad traktatami oraz ustawami, Komisja jest przede wszystkim odpowiedzialna za przestrzeganie prawa UE. W związku z tym Komisja rozpoczęła innowacyjne metody obrony podstawowych zasad, takich jak obywatelstwo, sprawiedliwość i równość. Oto ważne punkty do odnotowania w komunikacie:

 

Inteligentne Egzekwowanie i Wczesne Wykrywanie Naruszeń

Komisja zapewnia Państwom Członkowskim przydatne porady, dyskusje i szkolenia, aby zapobiec sprzecznym interpretacjom niedawno zatwierdzonego prawa UE i wspierać wspólne rozumienie obowiązujących przepisów. Oprócz pomocy technicznej Komisja oferuje również pomoc pieniężną. Wprawdzie instrumenty odbudowy i wsparcia oraz finansowania z Europejskich Funduszy Regionalnych i Strukturalnych nie są instrumentami egzekwowania prawa UE, ale mogą być czynnikiem stymulującym zmiany i przyspieszającym ich wdrażanie.

 

Obserwacja i Wykrywanie Naruszeń Prawa UE

Aby zmotywować państwa członkowskie do szybszego przestrzegania przepisów i zwiększyć świadomość społeczną, skuteczne okazały się zwiększona przejrzystość i monitoring.

Tablica wyników jednolitego rynku, tablica wyników wymiaru sprawiedliwości UE, badania poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru, raport o stanie państwa prawa, przegląd wdrażania przepisów ochrony środowiska oraz przegląd Schengen to tylko niektóre z instrumentów, które można wykorzystać do wykrycia ewentualnych problemów, w przypadku których może być konieczne egzekwowanie prawa UE.

 

Strategiczne Egzekwowanie Przepisów Dotyczących Pilotażu UE i Zapobiegania Naruszeniom

Celem Komisji jest zapewnienie przedsiębiorstwom i obywatelom możliwości korzystania z prawa UE w jak najkrótszym czasie. Ze względu na prawdopodobieństwo szybszej reakcji niż w przypadku formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja może zdecydować się na zastosowanie procedury poprzedzającej wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, znanej jako Pilotaż UE, w określonych okolicznościach, w tym tych o charakterze bardziej technicznym. Procedura Pilotażu UE z czasem zyskała na wiarygodności.  W przypadku, gdy sprawa nie zakończy się sukcesem, podejmowane są działania prawne w związku z naruszeniem przepisów.

 

Źródło:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6110

 
1
2
3
4
1
2
3
4